0888 11 22 00

Политика за защита на личните данни

От деня на създаването си АДРЕС е символ на сигурност, качествено обслужване и висок стандарт. Чрез енергия и отдаденост постигаме резултатите, които клиентите на АДРЕС очакват. Ние се стремим да надминем очакванията на клиентите си и затова хиляди българи избират АДРЕС всяка година, за да купят, продадат, наемат или отдават под наем недвижим имот. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. 

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате address.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. 
Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ  

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „АДРЕС Недвижими имоти” АД с EИК 130520890, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. “Света неделя” №4, ет.6, представлявано от Гергана Тенекеджиева, email: [email protected], тел.: 0888 112200

ДАННИ ЗА ДЛЗД

Длъжностно лице по защита на личните данни: „ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 203245811, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н Средец, бул.Витоша № 57, ет. 2 , представлявано от Управителя – Ивайло Петров Табаков;
Телефон за връзка: +359 888 619762;
Адрес на електронна поща: [email protected];
Служебен адрес: гр. София, ул. Шандор Петьофи № 9, ет. 1, ап. 2
 

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани. 
Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. 

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:
Данни за клиента: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания. 

При наличие на изрично съгласие от ваша страна, в зависимост от разрешенията на устройството Ви, ако публикувате в нашия Сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни  точки.

Лична информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.
Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация:

- По имейл;

- Чрез смс;

- По телефон;

- По всички начини.

Вашето съгласие е доброволно и ще можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че такава информация би била полезна за Вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни проекти в сферата на бизнеса с недвижими имоти, както и предложения, съобразени с индивидуалните ви интереси и търсения.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на [email protected].


НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от АДРЕС на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на АДРЕС и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.

Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.
АДРЕС не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт.

По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при сделки с недвижими имоти обработваме следните данни: Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Ние използваме ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне  не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.  

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. АДРЕС въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.


МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност. 

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА 

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. 

При изпълнение на нашата дейност, за нас съществува реална възможност за обработване на лични данни на деца при посредничеството за извършване на сделки с недвижими имоти, които са собственост на деца или които ще бъдат придобити от деца. 
При закупуване на недвижим имот от дете е необходимо детето да бъде представлявано на сделката от някой от законните си представители - родители, настойник или попечител. Необходимо е да се удостовери връзката между детето и родителите. Съществува възможност родителят, действайки от името на детето си, да даде пълномощно на трето лице, с което закупеното имущество да става собственост на детето. Необходимо е също така да се докаже произхода на средствата, с които ще бъде закупен имота и ако средствата са на влог в банка на името на детето, е необходимо предварително разрешение на съда за изтегляне на средствата.
Съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, собственост на дете, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. За целта се подава молба от родителя от името на детето и съдът преценява дали продажбата (или замяната) е нужна и отговаря на интересите на детето. Трябва да се мотивира нуждата и ползата на детето от продажбата, а не ползана на родителите. Преди постановяване на съдебното решение, съдът може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, както и да изисква от родителите допълнителни документи като декларации за доход и други. Едва след постановяване на съдебното решение, с което молбата е уважена, може да се пристъпи към самата сделка.
При необходимост от обработване на лични данни на дете ние винаги искаме да ни бъде предоставено изрично съгласие за обработването на данните от детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или настойници).


КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз.

a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на АДРЕС услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;

б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;

в) Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

г) Трети лица „Представител/ партньор на Дружеството” – при кандидатстване за кредит чрез представената на всеки клиент/потребител на сайта възможност с натискане на бутона „Кандидатствай за кредит”, като клиентът/потребителят изписва лично своите лични данни и с което последният съгласява те да бъдат предоставяни на Трети лица – представители/партньори на Дружеството. За целите на настоящата точка, това е дружеството, предоставящо възможност за кандидатстване за кредит, а именно „Кредит Център” ООД.


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право във всеки един момент:

- да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. 

- да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от АДРЕС или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на АДРЕС; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на АДРЕС да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; АДРЕС не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на АДРЕС имат преимущество пред вашите интереси.

- да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на АДРЕС, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

- да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на електронна поща [email protected] . В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

- да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

- да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.


СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.
Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години.
При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от  5 години след прекратяване на договора;
Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

АДРЕС си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: [email protected]
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес:  [email protected]