0888 11 22 00

Общи условия

Общи Условия

/Правила за ползване/

 

Условия за използване на Интернет сайт http://www.address.bg

 

1.Настоящите общи условия за ползване („Условията”) уреждат взаимоотношенията между „АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АД, ЕИК 130520890, наричано по-долу за краткост „АДРЕС” като Доставчик, от една страна, и Потребителите на интернет страницата, намиращи се на уебсайт http://www.address.bg, наричани по-долу за краткост „Потребители”, от друга.

 

"Адрес недвижими имоти" АД предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия:
Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. "Адрес недвижими имоти" АД си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 
06.03.2024 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук, както и с Политика за бисквитките и Политика за защита на личните данни, публикувани на сайта.

 

 

1.1 „АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АД, е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 130520890, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление град София, площад “Света Неделя” № 4, етаж 6, имейл адрес [email protected], телефон +359 888 11 22 00

 

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. 

 

1.3. Дейността на дружеството не подлежи на лицензиране. 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия за ползване преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Ако не приемете Условията, посочени тук, няма да разполагате с възможност да ползвате някои от нашите услуги, предоставяни чрез уебсайта. При използване на услугите ни, ще бъде израз от Ваша страна, че се съгласявате с Условията.

Във връзка с предоставяните Услуги www.address.bg обработва лични данни съгласно Политика за защита на личните данни („Политика”), която е видима и леснодостъпна на сайта ни.

  1. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт – http://www.address.bg  и всички негови подстраници.

 

Профил/Акаунт – това е профилът на Потребителя в интернет страницата на

www.address.com. Профилът се създава след доброволно предоставяне на определен набор от данни на Потребителя и който профил му позволява достъпа до определени услуги, предоставяни от Интернет сайта на АДРЕС.

 

Потребител/ Клиент – означава всяко лице, което е достъпило до Интернет сайта на АДРЕС www.address.bg

 

Общи условия – настоящите Общи условия /Правила за ползване/, както и техните изменения, достъпни на www.address.bg

 

Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.address.com, отвеждащ потребителя към други интернет страници.

 

Лични данни – информация за лице – три имена, e-mail, телефон.

 

Интернет страница – това е съставна и обособена част от сайт.

 

Регистриран потребител – това е лице, което е достъпило сайта на АДРЕС, след като е направил регистрация на своя профил/акаунт с въвеждане на необходимите данни.

 

Нерегистриран потребител – това е лице, което е достъпило сайта на АДРЕС без да е направил регистрация в указаната форма.

 

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

II. Уебсайтът www.address.bg не съдържа права и задължения, касаещи договори между Адрес и Потребителя, в случай че той е потенциален Продавач/Купувач/ Наемодател/Наемател на недвижим имот. Отношенията между двете страни се уреждат изцяло чрез индивидуално разписани договори на хартиен носител, а регистрацията и посещенията на Потребителите в Интернет сайта не се счита за сключване на договор от разстояние. Договорите, които разписват страните при уреждане на отношенията си между тях, могат да бъдат Договор за обслужване, Договор за гаранция, Споразумения за рекламиране на имот, и други неизчерпателно изброени в настоящото. Възможностите за плащания по сключените между АДРЕС и Потребителя, са описани по-долу в настоящите Общи условия, като самите плащания, цени, условия, срокове и размерите им, са уредени и регламентирани в индивидуални сключени между страните договори.

 

III. АДРЕС е професионален посредник по занятие при сключването на сделки с недвижими имоти и към настоящия момент не предоставя услугите си посредством уебсайта.

Достъпът до услуги, предоставяни през уебсайта, е възможен единствено чрез използване на публично достъпна интернет страница www.address.bg. Сайтът съдържа материали, съдържащи информационни данни, предоставени от АДРЕС, както и от трети лица. АДРЕС не носи отговорност за информационните данни, предоставени от трети лица.

 

IV. Интернет сайтът на АДРЕС www.address.bg е достъпен до Потребителите, съгласили се с Общите условия на сайта. Сайтът разграничава Потребителите като Регистрирани и като Нерегистрирани. 

 

Регистрираните са Потребители, които са се регистрирали в сайта и са предоставили свои данни, необходими за създаването им на профил/акаунт. Тези Потребители ползват и имат право на достъп до  своя профил, в който могат да редактират предоставените лични данни.

 

Нерегистрирани са Потребителите, които ползват възможните услуги на сайта без да се регистрират и без да създават свой профил/акаунт.

 

V. Права и задължения на АДРЕС относно Интернет сайта

V.1. АДРЕС има право да публикува всякаква инфорамция на Интернет сайта си, свързана с осъществяваната от него посредническа дейност. В този число изображения, текстове, информация от своята база данни с цел реклама и популяризиране на отделни оферти. Има право да публикува статии, новини, правни материали, препратки  към нормативни актове, които Потребителите могат да достъпят безплатно на сайта. 

V.2. АДРЕС поема задължение да актуализира всякаква информация, съдържаща се на интернет сайта. Извън предходното, АДРЕС не носи отговорност за валидността и верността на публикуваната информация. 

V.3 Потребителите декларират, че са наясно с обстоятелството, че посочените цени в сайта са индикативни към момента на публикуването им. Те не пораждат и не обвързват Потребителите с предложение за покупка, продажба, наем или друга услуга. Също така тези цени подлежат на корекция във всеки един момент от страна на АДРЕС.

На следващо място характеристиките на имотите не са гарантирани от АДРЕС, възможно е да не отговарят на действителните параметри на имотите и да имат отклонения от реалните параметри.  

V.4 Услугите на АДРЕС се предоставят възмездно – срещу индивидуално възнаграждение, дължимо от всеки Потребител/Клиент, решил да ползва услугите на АДРЕС, която такса се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга или на друго основание, договорено между страните. Потребителите/Клиентите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

V.5. АДРЕС се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

-АДРЕС има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

а/ Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на АДРЕС, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

б/ Потребителят с действията си накърнява доброто име на АДРЕС, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

в/. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, АДРЕС има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

г/. АДРЕС има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

д/. АДРЕС има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

 

V.6. АДРЕС се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

VI. Права и задължения на Потребителя относно ползване на Интернет сайта

VI.1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия. 

VI.2. Създаването на Акаунт в сайта на АДРЕС е възможно след предоставяне на лични данни от страна на Потребителя. По преценка на АДРЕС е възможно да бъде изискана и допълнителна информация.

VI.3. Потребителят няма право да променя, публикува, заличава, копира, разпространява и разгласява по друг начин данни информация, станали му известни след посещение на интернет сайта на АДРЕС, освен ако не е изрично уговорено.

VI.4Потребителят се задължава да не предоставя своите данни за вход в Акаунта си на други Потребители, както и да предоставя своя Акаунт за ползване от други Потребители 

VI.5 Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, следствие на което да бъде ограничен достъпа на други Потребители до него.

VI.6. Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от АДРЕС съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща неразделна част от настоящите общи условия, съдържащи се на интернет сайта на АДРЕС.

 

VII. Възможности за плащания.

 

VII.1 Потребителят може да заплати на АДРЕС по следните начини:

 

- в брой в офисите на АДРЕС срещу издаден финансов документ в следните градове:

  • София
  • Варна
  • Пловдив
  • Бургас

 

- по банков път, чрез превод по банкови сметки на АДРЕС в „Обединена Българска банка“ АД и „Алианц Банк България“ АД.

 

- Онлайн плащане чрез Виртуален ПОС терминал с дебитна или кредитна карта е възможно след въвеждане на необходимите данни от онлайн платформата за плащания https://payments.realto.group/След като Потребителят въведе всички полета маркирани като „задължителни“, платформата го прехвърля към системата на Банката за осъществяване на транзакцията (към Виртуален ПОС Терминал на Банка ОББ).

 

Чрез посочения по-горе линк може да се извърши онлайн разплащане със следните банковите карти: VISA, MasterCard, Verified by Visa, MasterCard SecureCode и Maestro.

 

 

Банковият трансфер се осъществява през системата на банката, а не през интернет сайта на АДРЕС или линка по-горе, като отговорността за осъществяване на транзакцията и защитата на данните на Потребитял, е на банката, а не на АДРЕС. АДРЕС няма достъп до каквито и да е данни, въведени от потребителя, не съхранява и няма да разполага с каквато и да е информация за банковата карта, банкова сметка или други данни на Потребителя.

 

VII.2 Относно плащане на услуги по банков път или чрез онлайн разплащане:

С цел избягване на допълнително финансово натоварване за Потребителя, АДРЕС предоставя възможност за плащане по еврова или по левова банкови сметки, за да се избегне превалутиране на сумите. В зависимост от това с каква сметка разполага Потребителя – левова или еврова, той сам избира възможната опция за валутата, в която желае да направи плащането. В случай, че Потребителят не посочи правилната валута, в следствие на което бъдат наложени по-високи такси на самата транзакция или банков превод, или сумата бъде превалутирана от обслужващата банка и т.н., то АДРЕС не носи отговорност. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Потребителя. Затова АДРЕС препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банков превод.

 

VII.3 В случай, че стойността на плащането на Потребителя към АДРЕС е равностойно или надвишава 10 000 лв. или съответната еврова равностойност надвишава 10 000 лева след превалутиране по централния курс на БНБ в деня на плащането, то същото не може да бъде извършено чрез Виртуален ПОС терминал, а се извършва само чрез банков превод по сметка на АДРЕС.

 

VII.4 Размерът на дължимото плащане се определя съобразно действащ и сключен между страните индивидуален Договор/Споразуемние/Анекс и други разписани между страните документи, уреждащи отноошенията между тях.

 

VII.5 В случай, че АДРЕС и Потребителят се договорят за връщане/възстановяване на получени от АДРЕС суми по един от начините посочени по-горе, то страните уреждат допълнително отношенията си посредством Анекс, Споразуемние, Протокол или друг двустранно разписан документ. 


 

VIII. Интелектуална собственост

 

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и дрразположени на уебсайта на АДРЕС (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на АДРЕС или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на АДРЕС, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на АДРЕС, АДРЕС има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

 

 

 

IX.Конфиденциалност

Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.

 

X.Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на "Адрес недвижими имоти" АД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на "Адрес недвижими имоти" АД.

 

XI.Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от "Адрес недвижими имоти" АД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от "Адрес недвижими имоти" АД

Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на "Адрес недвижими имоти" АД

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла, визирайки цени и описания на имоти. "Адрес недвижими имоти" АД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Сайтът използва визии за блога от платформата freepik.com

 

XII. Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as is’ and ‘as available’ basis без никакви изрични или implied гаранции. "Адрес недвижими имоти" АД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

"Адрес недвижими имоти" АД НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

 

XII. Търговски марки

АДРЕС е търговска марка на "Адрес недвижими имоти" АД.
Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на "Адрес недвижими имоти" АД във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка на АДРЕС, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с "Адрес недвижими имоти" АД.

 

XIV. Информация от трети лица

"Адрес недвижими имоти" АД приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на "Адрес недвижими имоти" АД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица. 

 

XV. Други разпоредби:

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

АДРЕС идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

 

АДРЕС има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

 

АДРЕС полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

 

АДРЕС може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

 

АДРЕС и всички негови ръководители, служители или представители не носят персонална или каквато и да е отговорност за загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица включително, но и не само всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин, в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на АДРЕС, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди. 

 

АДРЕС не предоставя гаранции, че услугите и/или продуктите на сайта ще удовлетворят исканите от Потребителя цели. Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на  придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на  интернет сайта на АДРЕС.

 

В настоящите Общи условия /Правила за ползване/ не се съдържа информация за политика за доставка на стоки и услуги, начини за доставка, срокове, стойности, допълнителни разходи и/или ограничения, политика за отказ от поръчка, политика за връщане на стока, политика за възстановяване на суми, заплатени от Потребители, поради обстоятелството, че АДРЕС и Потребителя не сключват договор посредством Интернет сайта, както и че всички договорености между двете страни се постигат с договорки и споразумения, инкорпорирани в отделен договор на хартиен носител.

 

XVI. Информация за органи, контролиращи дейността

 

Органите, регулиращи дейността на АДРЕС са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: [email protected]

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: [email protected]

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

За КЗК:

Уебсайт: www.cpc.bg

тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15

Имейл: [email protected]

адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18

 

 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между АДРЕС и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

 

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

АДРЕС си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Интернет сайт, без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

 

АДРЕС си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Интернет сайт.

 

 

Дата на актуализиране: 06.03.2024 г. (дд/мм/гггг)