0888 11 22 00

Всичко, което трябва да знаете за един имот в регулация

имот в регулация

Знаете ли какво представляват имотите в регулация и как се позиционират на пазара? Прочетете повече по темата в тази публикация!


Какво представлява имот в регулация? 

Терминът регулация обозначава предназначението на имота, неговия статут, дали той попада на територията на съответното населено място и дали в тези граници фигурира влязъл в действие подробен устройствен план (ПУП) и общ устройствен план (ОУП).
Урегулирането на поземления имот или закупуването на вече урегулиран парцел е на практика задължително. Това е практически единственият предвиден в българското законодателство начин строежът да е законен и да нямате проблеми при сключване на сделки с имотите върху този парцел в бъдеще.
Урегулиране на поземлен имот означава самото определяне на границите и предназначението на имота така, както е предвидено в чл. 14 от ЗУТ и по време на този процес се дефинират конкретните граници на парцела, като например, с лице към улица, път или алея, страничните му граници и тези в далечната част на имота към съседните парцели.    
Освен това, се регламентира точното му предназначение, като какви дейности са допустими за извършване в имота и какво застрояване може да бъде направено.
Важно е да се отбележи, че урегулирането на поземления имот се прави само веднъж. Промени в ПУП могат да се правят в някои строго определени от законодателството случаи като промяна на предназначението на земята или съдебна делба на УПИ.

 

Детайли за имотите в регулация

От гледна точка на самото застрояване, урегулирането на имота определя по какъв начин да се случва то. Да бъде свободно, свързано или групово, височината и етажността на допустимото застрояване, ограничителните (линиите, до които застрояването е допустимо) и задължителните (границите, където задължително се застроява) му очертани.
Следва да се пресметнат някои показатели на застрояването, като например, колко процента от парцела да бъдат застроени, колко процента да се усвоят, каква да бъде интензивността на застрояване, колко процента да бъде минималната незастроена площ, а също така колко процента от дворната площ трябва да бъде задължително озеленена.

 

Правила при имотите в регулация 

На първо място е задължително да разберете какво е предназначението на вашия имот, ПИ или УПИ. Ако имуществото е извън регулация, за неговото урегулиране е необходимо да се изготви ПУП, в съображение с местната устройствена зона и показатели.
Освен статута е нужно да проверите дали земята фигурира в кадастралната карта, дали са налични всички необходими битови комуникации като водоснабдяване, електричество, канализация, а ако ще изграждате подземни нива е необходимо да се направи и геоложко проучване.
Също така се извършват и ред юридически процедури за законовото упълномощаване на имуществото. Необходимо е да се обследва собствеността поне 10 години назад, като за целта се изискват от продавача документи за собственост, удостоверения за наследници, удостоверения за брак, документи на фирмата (при юридически лица). Проверка може да се извърши и в електронния имотен регистър, както и в Имотния регистър към Агенцията по вписвания.
Изисква се от продавача и удостоверение за тежести за 10 години назад. Паралелно се прави проверка в електронния имотен регистър.

 

Покупка или продажба на имот в регулация 

Ако сте решили да започнете строителството на своя дом, тогава сте наясно, че първата ви задача е покупката на парцел. Както споменахме вече, важно е да се вземат под внимание някои особености, за да може да сте спокойни, че теренът, който сте си избрали, е подходящ.

Регулацията е от ключово значение за разрешението за бъдещо застрояване и предназначение на вашия имот. Парцелите в регулация ви дават възможност да изберете къде конкретно ще се намира и как точно ще изглежда вашия нов дом.  

Задължително трябва да проучите добре избрания от вас парцел, като има няколко начина да разберете дали вашият имот е УПИ. Може да посетите местната община и да заявите издаването на имотна скица, в която са описани различните характеристики на имуществото. Тази процедура може да се извърши и онлайн през сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Ако земята е в регулация, вие трябва да проверите в съответната община какви са показателите на застрояване, които са предвидени в общата регулация. Също така е нужно да се провери дали регулацията е приложена или не. При всички случаи е необходимо да се изготви подробен устройствен план с план за застрояване. Ако земята е извън регулация, трябва да говорите с главния архитект дали е достатъчно да има частичен устройствен план с план за застрояване за парцела ви. При положителен отговор, трябва да отправите искане за изработването на такъв частичен план. След това, трябва да се снабдите със виза за проектиране, която се заверява на мястото, посочено в нея.

Желателно е да се провери деклариран ли е имота и на името на всички собственици ли се води. Неправилното деклариране на имота или липсата на деклариране съответно ще забави изваждането на удостоверение за данъчна оценка, респективно и сделката по покупко-продажбата.

Предварителен график се изготвя от специализирана фирма и дава ясна представа за реалните срокове за реализиране на обекта. Предварителния бюджет и график помагат за коректното изчисляване на възвращаемостта на инвестицията и нейната рентабилност.

Ако продавате например идеални части от парцел или земеделска земя, трябва всички съсобственици да са съгласни да продадат имота. Може да упълномощите един от съсобствениците да преговаря с купувачите и да действа по снабдяването с документи и така ще улесните сделката.

Необходимо е да си набавите всички документи, които се изискват за продажбата. За снабдяването с някои от документите, които ще ви легитимират като собственик на имота, се изисква технологично време, така че е добре да не действате в последния момент.

 

Какъв е процесът на регулация на един имот?

Урегулирането на имот е процедура, която трябва да бъде извършена от специалист. Това е така, защото при желание за строителство, регулацията е необходимост и е от особена важност за бъдещите инвестиционни намерения на собственика на имота. 
За урегулиране на парцела е необходимо да подадете в общината по местонахождение следните документи:
>  Заявление;
>  Схема на обекта;
>  Документ за собственост или предварителен договор за покупко-продажба;
>  Удостоверение за наследници, ако става въпрос за парцел, получен по наследство;
>  Ако строежът засяга съседни територии – разрешение от собствениците им;
>  Платежен документ;
>  Описание на намеренията на собственика относно предназначението на обекта.

 

Съвети при регулация на имот
 

От изключителна важност е да бъдат конкретно и коректно определени регулационните линии на имота, тъй като недоброто извършване на процедурата често крие опасности за създаване на междусъседски проблеми. На по-късен етап, например, при намерения за сключване на сделка с имота, и ако не сте уредили регулацията със съседите, трудно бихте могли да сключите сделка за продажбата му. При осъществяването на самата процедура по урегулиране е важно да се спазват всички разпоредби в Закона за устройство на територията.

Продай имота си за 48 часа