0888 11 22 00

Местни данъци и такси при покупка на имот - по градове

Местните данъци и такси при покупката на имот

Местните данъци и такси при покупката на имот са задължителна стъпка в процеса по неговото придобиване. От особена важност обаче е да ги предвидите като финансов фактор и да ги съобразите с личните ви възможности и бюджет. Това обстоятелство е от съществено значение, тъй като разходите за закупуването на недвижим имот съвсем не се ограничават с обявената от купувача продажна цена за жилището. Сред основните разходите попадат местните данъци и такси, поради което е желателно да се запознаете с всички съществени детайли около финансовите ви задължения при закупуването на имот – как се сформира дължимата сума за покриването на местния данък и неговия конкретен размер. Тук е необходимо да отбележим, че тяхното определяне е пряко обвързано със специфични за имота характеристики, каквито са неговата продажна цена, както и местонахождението му. Открийте кои са задължителните такси при покупката на имот, както и как се определят те, за да можете да сте наясно за ориентировъчната сума, която ще е необходима за покриването на страничните разноски по сделката.

Какви местни данъци и такси се плащат при покупка на имот?

Данък, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Задължително изискване към новия собственик при сключването на сделка за покупката на имот е той да заплати местен данък за придобиване на недвижимо имущество. Важно е да имате предвид, че съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ежегодно всяка община на територията на страната определя самостоятелно размера на местния данък за съответната територия. Обикновено размерът му е в рамките между 0,1% и 3% върху продажната цена или върху данъчната оценка. За основа се взема данъчната оценка само в случаите, когато тя е с по-висока стойност от тази на продажната цена. Важно е да знаете, че местните данъци се заплащат в конкретната община, отговаряща на местонахождението на имота.

Задължителни такси при покупка на имот

Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър

Отговорност на всеки придобил недвижимо имущество е да предприеме вписването на новия нотариален акт в Имотния регистър. За целта е необходимо да се обърнете към съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот, където да подадете молба. Процедурата изисква да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията, която също е добре да имате предвид като допълнителен разход, за да успеете да се вместите в предвидения бюджет за покупка на мечтания дом. Таксата за вписване на новия нотариален акт се изчислява въз основа на цената, която трябва да заплатите за имота. Нейният размер представлява 0,1% върху продажната цена. Имайте предвид, че докато стойността на местния данък се определя от всяка община индивидуално, то таксата за вписване на новия нотариален акт има фиксирана стойност за цялата страна.

Нотариална такса

Сред разходите, съпътстващи сделката за покупката на имот, е и нотариалната такса. Тя се сформира върху материалния интерес (или иначе казано – посочената цена на имота по нотариален акт) и съответно тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката (съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност). Принципът е сходен с този при определяне на местния данък, а именно – ако данъчната оценка е по-висока от посочената цена в акта, то таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка.
В случай че вече сте договорили продажната цена на имота или притежавате необходимите документи по сделката, разполагате с възможността да определите с точност дължимата такса по сделката, съгласно посочената тарифа. Не забравяйте, че ако решите да разчитате на услугите на брокер на недвижими имоти, той ще ви съдейства и ще ви даде насоки, за да сте напълно подготвени за етапите в споразумението за придобиването на имот, както и да ви даде разяснение за финансовите ви задължения.
В най-честите случаи при сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, нотариалните такси попадат основно в следните графи на тарифата:
>    Ако цената на имота попада в рамките между 50 001 и 100 000 лева, нотариалната такса е: 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;
>   В случай че цената на имота е в диапазон между 100 001 и 500 000 лв., нотариалната такса е: 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

Такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи

За да ви бъдат изготвени нотариален акт и прилежащите към него документи е необходимо да се обърнете към професионалното съдействие на нотариус. Имайте предвид, че самата процедура се заплаща по друга тарифа. Според Тарифата, одобрена от Министерството на правосъдието, дължимата сума за тези услуги е на стойност 30 лева.

Такса за вписване на договор за поддръжка и управление

Може да откриете таксите за вписване на актовете и документите, които подлежат на вписване, в чл. 2 от Тарифата за държавните такси. Те се събират от Агенцията по вписванията. Размерът на таксите за вписване на договор за поддръжка и управление се сформира на база общата стойност на Договора за целия период, за който е сключен. Получената стойност, или т.нар. материален интерес, се умножава по 0,1%. Имайте предвид обаче, че минималната такса е 10 лева.
Важно е да знаете, че таксата има задължителен характер, но само при вписването на договора в Агенцията по вписванията. Трябва да отбележим, че таксата се дължи само един път и отговорност за нея има инвеститорът, който се заема със задължението да поддържа и управлява имота. Това означава, че всеки следващ собственик (приобретател) НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да плаща нова такса и не сключва нов договор за управление. Законът е направил договора противопоставим на следващите собственици.
Като обобщение: съгласно чл. 2 от ЗУЕС след придобиване на имот е необходимо да бъде вписан договор за управление и поддръжка, но обичайно инвеститорът е този, който покрива стойността на таксата в ролята си на заявител на услугата. Това означава, че ако за даден имот има вписан договор, купувачът се освобождава от отговорността да заплаща таксата.

Местни данъци и такси по градове

Както стана вече стана ясно местният данък се заплаща в съответната община по местонахождение на имота, като съгласно Закона за местните данъци и такси общините в България ежегодно определят размера на данъка за съответната територия. Поради това е важно, ако обмисляте покупката на имот, да бъдете осведомени дали има промени в размера на местния данък.

Местен данък за придобиване на имот в София, Пловдив и Варна

От 2020 г. местният данък при покупка на имот в София, както и на територията на община Пловдив и Варна нарасна до 3% от цената на имота, който купувачът предвижда да закупи.

Местен данък за придобиване на имот в Стара Загора

Интересуващите се от придобиването на имот в Стара Загора дължат местен данък при покупка на имот в размер 2,5% от цената на имота.

Местен данък за придобиване на имот в Бургас

За придобиване на имот в Бургас, купувачите имат отговорността да заплатят данък при покупка на имот на стойност 3% от цената на имота.

Местен данък за придобиване на имот в Русе

Купувачите които обмислят покупката на жилище или друг вид недвижимо имущество на територията на община Русе трябва да знаят, че размерът на местния данък е 2,2% от цената на имота.
 

Продай имота си за 48 часа