0888 11 22 00

Нотариални такси и данъци при покупка на жилище - какво да очакваме

Нотариални такси и данъци при покупка на жилище - какво да очакваме

Нотариалните данъци и дължимите такси при покупката на недвижим имот са от ключово значение, а разходите по тях не бива да бъдат подценявани, тъй като представлят сериозно перо от финансова гледна точка. Разходите по покупката на жилище не се изчерпват с покриването на сумата, изисквана от продавача. Купувачът е натоварен с допълнителни разноски като нотариални такси и такси за изготвяне на нотариален акт, местен данък, различни комисионни и банкови такси. Техният размер зависи от конкретни фактори, сред които са цената на имота или неговото местонахождение. Добре е да  имате предвид тези разходи, когато планирате и изготвяте финансирането на покупката на жилище. Вижте в подробности какво може да очаквате, на каква база се изчисляват таксите и данъците и приблизително колко би ви струвало покриването на всяка една от задължителните за сделката разноски.


Задължителни данъци и такси при покупка на жилище

Такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър

Всеки, който закупи имот, е задължен да впише новия нотариален акт в Имотния регистър. Процедурата изисква да се подаде молба в съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. С подаването на молбата, сте задължени да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията. Това се явява като допълнително перо при придобиването на имот. Добре е купувачът да го вземе предвид, за да успее да прецени правилно пълния размер на разходите по покупката на желаното от него недвижимо имущество. Таксата за вписване на новия нотариален акт се определя на база цената, която ще платите за имота. Размерът ѝ е 0.1% върху продажната цена, като за разлика от местния данък, тя е фиксирана за територията на цялата страна.


Нотариална такса

Нотариалната такса при покупка на имот се изчислява върху материалния интерес (посочената по нотариален акт цена на имота) и съгласно тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката (по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност). В случай, че посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка, то тогава таксата се изчислява на базата на данъчната оценка.


Според посочената тарифа можете да определите точно дължимата такса по сделката, но за това се изисква или вече да се договорили продажната цена на имота, или да притежавате необходимите документи за сделката. Разбира се, в случай че възползвате от посреднически услуги, винаги можете да се свържете с вашия агент, който да ви ориентира по-подробно в ситуацията.


В Тарифата за нотариалните такси може да откриете дължимите суми, според цената на имота:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително 30
101 - 1000 лв. 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 - 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 - 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 - 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
100 001 - 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не    повече от 6000 лв.

 

Такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи

Изготвянето на Нотариален акт и прилежащите към него документи са отговорност, за чиято реализация следи нотариусът. Важно е да се отбележи, че процедурата се заплаща по отделна тарифа. Посочената дължима сума, според Тарифата, одобрена от Министерството на правосъдието, е в размер на 30 лв.


Местен данък

Покупка на имот задължава новия собственик да заплати местен данък за придобиването на новото недвижимо имущество. Всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Неговият размер варира между 0.1% и 3% върху продажна цена на имот или върху неговата данъчна оценка (в случай, че тя е по-висока от продажната цена). Местният данък се плаща в съответната община по местонахождение на имота. През 2020 г. местният данък за придобиване на недвижимо имущество в София, Пловдив и Варна нарасна до 3% от цената на имота, с който се сдобива купувачът.


Допълнителни такси


Комисионна за брокера на недвижими имоти

Един допълнителен разход при покупката на недвижимо имущество може да възникне в случаите, когато сключването на сделка е осъществено с помощта на посредническа фирма за недвижими имоти. В такъв случай, се начислява посредническо възнаграждение по сделката, или т.нар комисионна за работата на брокера. Обикновено сумата, която консултантите изискват, се изчислява на база процент от стойността на имота. 


В случай, че се доверите на брокерите на АДРЕС недвижими имоти в търсенето на идеалното жилище или друго недвижимо имущество, бъдете сигурни, че те ще дадат всичко от себе си, за да открият най-подходящия за вашите нужди имот. Брокерите от АДРЕС имат богат опит и солидни компетенции, които ще ви бъдат от ползи при възникването на каквито и да било  въпроси, съпътстващи процеса по сключване на сделката.


Банкови такси

Сред разходите, които ще възникнат в течение на процеса по придобиването на имот, са  банковите такси. Така например ако решите да изтеглите ипотечен кредит, за да се сдобиете с част от сумата, необходима за финансирането на покупката на недвижимо имущество, ще се наложи да предвидите между 150 и 200 лева за неговата оценка. Този сценарий е възможен единствено в случаите, че участва банка кредитор, а вие като купувач разчитате да осъществите покупката на жилището чрез ипотечен кредит. На фона на размера на останалите вече споменати нотариални такси, съпътстващи покупката на имот, както и на дължимия местен данък, разходът по покриване на таксите при покупка на имот с ипотека изглеждат пренебрежително малки. Все пак е добре купувачът да бъде запознат с всички разноски, които трябва да бъдат платени с придобиването на новата недвижима собственост. Освен необходимата такса за оценка на имот, купувачът е препоръчително да предвиди допълнително средства за непредвидени разходи като справки и заверки. Всяка сделка се различава, като броят на нейните участници и преписите на документите варира, затова е разумно да заделите известно количество средства вповече, за да не бъдете неприятно изненадани от финансова гледна точка.


Такса за вписване на договор за поддръжка и управление в Имотния регистър

Таксите за вписване на актовете и документите, подлежащи на вписвания, се съдържат в чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания. Таксите, събирани за вписване на Договора за управление и поддръжка в Агенция по вписванията, се изчисляват на база общата стойност на Договора за целия период, за който е сключен. Получената стойност (материалният интерес) се умножава по 0,1 %, като минималната такса е 10 (десет) лева. В този случай при материален интерес от 7000 лева, таксата ще бъде 10 лева, тъй като стойността умножена по 0,1 % се равнява на 7 лева, което пък е по-малко от 10 лева.


По своята същност таксата има задължителен характер, но единствено при вписване на договора в Агенцията по вписвания. Тя се дължи само един път от инвеститора, който поема задължението да поддържа и управлява имота. Тук е важно да отбележим, че всеки следващ приобретател (нов собственик на имота) НЕ ДЪЛЖИ нова такса и не сключва нов договор за управление. Самият закон е направил договора противопоставим на следващите собственици.


В обобщение, в случай че след придобиването на имота предстои да бъде вписан договор за управление и поддръжка по чл. 2 от ЗУЕС, обичайно Инвеститорът заплаща таксата за вписване в качеството му на заявител на услугата. Когато купувачът придобие имот, за който вече съществува вписан договор за управление и поддръжка, то той не дължи заплащане на такса и тя не е съпътстващ сделката разход.
 

Продай имота си за 48 часа