0888 11 22 00

Данъчна оценка на имот: митове и факти

Данъчна оценка на имот: митове и факти

Ако ви предстои продажба на имот, най-вероятно ще ви трябва и данъчна оценка. Вижте какво представлява това удостоверение, при какви условия се издава, както и кои са най-често допусканите грешки в процеса по неговото сдобиване.


Какво представлява данъчната оценка

Издаването на данъчна оценка служи, за да подпомогне събирането на данъци, които вие, като собственик на недвижим имот, дължите на държавната хазна. При изплащане на задълженията, свързани с недвижимата собственост, получавате удостоверение, с което вече спокойно може да осъществите продажбата на вашия имот.


Кой може да подаде молба за издаване на данъчна оценка?

За да бъдете напълно наясно с процеса по издаване на данъчната оценка, от особено значение е да се запознаете с това кой в действителност може да подаде подобен тип молба.

Право за подаване на молба за издаване на данъчна декларация имат:


>> Собственикът на недвижимия имот. Осъществява се справка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите когато по закон съществува задължение за деклариране;
>> Лицето, което е упълномощено да представлява собственика. Извършва се справка, която има за цел да се провери представителната власт на лицето;
>> Лицето, което има качеството на приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед. В такъв случай проверката разглежда представеното от лицето копие на заповедта;
>> Лицето, определено за наследник, легитимиращо се с документ за самоличност и удостоверение за наследници. В този случай се извършва проверка в информационната система, за да се установи има ли подадена декларация от наследодателя или завещателя;
>> Лицето, което има роля на заветник на имота. Необходимо е той да се легитимира с документ за самоличност и издадено от нотариус удостоверение. В удостоверението трябва да бъдат вписани данните за завещателя (трите имена, ЕГН, както и адрес по последно местоживеене и данни за недвижимия имот и неговото местонахождение), а също така завещаните части на имоти.
От значение е да имате предвид, че молбата за данъчна оценка би могла да бъде внесена и от трето лице, което не спада към вече споменатите, но задължително условие е удостоверението да бъде получено от някое от изброените лица, след като то самото бъде легитимирано по установения ред.


Условия за издаване на данъчна оценка

Срок 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси, срокът за който се издава удостоверението за данъчна оценка е в рамките на две седмици, считан от момента на подаване на молбата.
Важно е да се отбележи, че удостоверенията, които са издадени до 30 юни на текущата година, са валидни до тази дата. Удостоверенията издадени след тази дата важат до края на текущата година. Въпреки това съществува изключение от правилото. В случай че данъчните задължения за недвижимия имот са платени за цялата година, като тази информация е изрично вписана в удостоверението, неговата валидност е до края на текущата година, без значение от датата на издаване.


Необходими документи

Необходимата документация включва:

>> Нотариален акт – копие и оригинал. Оригиналът има за цел да послужи за справка, а копието се прилага към молбата за данъчната оценка;
>> Удостоверение за наследници – само ако имотът е придобит по наследство

От данъчната служба ще ви предоставят формуляр по образец, който трябва да попълните. Имайте предвид, че бихте могли да го откриете и онлайн. По този начин бихте могли спокойно да се запознаете с неговото съдържание и да си спестите излишни притеснения на място.


Особености

При издаване на удостоверение за данъчна оценка, отнасяща се за имот в строеж, към молбата е нужно да се приложи и констативен протокол на общинската (районната) администрация, който има за цел да удостовери степента на завършеност на сградата.


Данъчна оценка: митове и често допускани грешки

При подаването на молба за данъчна оценка на имот често биват допускани грешки, които възпрепятстват процеса и стават основание за забавяне. Именно затова е от значение да се запознаете подробно с най-често допусканите неточности. Ето върху кои аспекти да насочите вниманието си:


>> Направете проверка, за да установите дали в действителност имотът е регистриран на името на последния собственик. Това е от съществено значение, тъй като много често при закупуване на жилище новият притежател забравя да го декларира. Ако сте в подобна ситуация, е необходимо да попълните и подадете декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).


>> При повече от един собственик е необходимо да проверите дали личните данни – имена и ЕГН, на всеки един от тях фигурира. В случай че някой от тях липсва, трябва да бъде подадена нова декларация по чл. 14 от ЗМДТ. Дори в нотариалния акт на имот, придобит по време на брак и без обявен режим на разделност, да е вписано името само на единия съпруг, в данъчната оценка трябва да са вписани имена и на двете лица. В много от случаи обаче съпрузите не са запознати с тези подробности, но трябва да имате предвид, че тези обстоятелства са от особена важност, тъй като правят удостоверението невалидно.


>> Справка за дължимите данъци за имота – Изповядването на сделка, без да бъдат платени данъци за имота (данък сгради и битови отпадъци), е възможно, но процедурата значително се усложнява. Това се дължи на допълнителните изисквания част от продажната цена на имота да бъде определена за плащане на данъка. Поради това е желателно да се стремите предварително да покриете всички дължими суми.

Важно е да подходите с бдителност и да разгледате подробно готовата оценка на имота, за да се уверите, че информацията в нея е коректно представена. Ето за какво да внимавате:


>> Проверете дали квадратурата, адресът на имота и прилежащите помещения – мазе и/или таван, които са вписани в удостоверението, съвпадат със записаната информация във вашия документ за собственост. Това е от значение, защото често дребните на пръв поглед технически грешки, допуснати от данъчните служители, могат да доведат до отказ от вписване на сделката. В случай че откриете разминаване в информацията, е важно да реагирате своевременно и да изискате нейното поправяне. Имайте предвид, че не е необходимо да заплатите за съставянето на нова данъчна оценка, тъй като сгрешената информация се поправя на ръка. За да се удостовери поправката трябва да бъде поставен подпис на служителя и печат.


>> Проверете изрично дали срещу името на всеки собственик пише, че НЯМА задължения за имота. В случай че се окаже, че такива съществуват, те трябва да се платят на момента, с което ще избегнете издаването на нова данъчна оценка. За целта отново е необходимо уточнение от страна на служителя, неговия подпис и печат.


>> Ще получите удостоверението за данъчна оценка в два екземпляра. ВАЖНО да знаете, че и двата са оригинали! Единият е предвиден да послужи пред нотариуса при изповядване на сделката, а другият е за Агенцията по вписванията. Много от собственици се явяват на сделка само с един екземпляр, изхождайки от заключението, че другият е за тях самите. Това може да породи излишно напрежение между страните по сделката, което съвсем лесно би могло да се избегне.
 

Продай имота си за 48 часа