0888 11 22 00

Нужна ли е временна адресна регистрация при наем на апартамент?

адресна регистрация при наем

Необходима ли е промяната на адреса при наем?

Смяната на адресната регистрация е една от задължителните крачки в случай че обмисляте да промените мястото си на пребиваване. Според чл. 99 от Закона за гражданската регистрация – Всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Важно е да бъде уточнено, че съществува разлика между понятията настоящ и постоянен адрес, която има основно значение за правомощията, от които може да се възползвате. Постоянният адрес представлява населеното място, на което сте вписани в регистъра на населението. Това е адресът, който е посочен във вашите официални документи, например в личната карта и задграничния ви паспорт. Настоящият адрес е мястото, което обитавате към момента. Така например в случай че живеете под наем или в студентско общежитие, като настоящ адрес трябва да бъде посочен адресът на квартирата/общежитието, в което сте настанени. Важно е да знаете, че постоянният и временният ви адрес могат да съвпадат.

Освен задължително от законова гледна точка, отразяването на промяна във временната адресна регистрация е от съществено значение за вас самите, както и за вашите права като гражданин. Декларирането на настоящ адрес и регистрирането му ви позволява да извършвате всички процедури и действия, които в противен случай би се наложило да осъществите в конкретната община, към която сте причислен по постоянен адрес. Актуализацията на временната адресна регистрация ви дава възможността да упражнявате правото си на глас (след подадено заявление) при провеждане на избори, а също така и да получавате кореспонденцията си по настоящ адрес. Това би елиминирало значително количество време и усилия от ваша страна, като ви спести постоянната необходимост да пътувате из страната, особено при случаите, когато разстоянието между двата адреса е значително. Независимо от предимствата, които носи регистрацията по настоящ адрес, тя невинаги може да отговори на всички ваши нужди – така например няма как да разчитате на временния си адрес, за да ви бъде издадена шофьорска книжка.

Съществена подробност от особено значение е вписването на новородени деца, чиито родители са регистрирани на различни постоянни адреси. При такъв случай родителите трябва самостоятелно да изберат адреса, на който желаят да впишат детето си. Нещата обаче стоят по различен начин, когато има разминаване в настоящите адреси на родителите. При такива обстоятелства правилото изисква да се впише адресът на майката.


Декларация от собственика на имота

Важно е да знаете, че е позволено да се регистрирате по постоянен адрес, докато живеете под наем, но за тази цел се изисква да получите изричното съгласие на собственика на недвижимото имущество под формата на декларация. Самата декларацията може да бъде подадена по два начина – или лично от самия собственик, или посредством нотариална заверка на неговия подпис.
Трябва да знаете, че съгласно Закона за гражданската регистрация на един адрес не могат да бъдат регистрирани такъв брой лица, който надвишава два пъти броя на лицата, които обичайно могат да населяват конкретното жилище. За да добиете по-ясна представа за принципа на действие, образно казано в един едностаен апартамент няма как да бъдат вписани 10 души. Необходимо е да се уточни, че съществува допълнение към правилото. Съгласно него, ако жилището се обитава само от роднини, е позволено броят на  регистрираните лица да надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. Не липсват обаче случаи от практиката, при които са регистрирани завишен брой лица в жилища с твърде ограничена площ. Това често води със себе си проблеми за наемодателите, отдаващи своите имоти. Именно поради тази причина, за да се избегнат неблагоприятни изненади като посещения на кредитори или получаване на чужда кореспонденция, наемодателите избягват да дават съгласие за регистрация по постоянен адрес в тяхната лична недвижима собственост.


Процедура по смяна на адресната регистрация

От позицията на наемател е важно да бъдете запознати с това как се осъществява процедурата по заявяване на настоящ адрес. За смяната на временната регистрация се нуждаете от адресна карта, образци за която може да откриете в общинските служби. Самото вписване както по настоящ, така и по постоянен адрес, се извършва от служители на ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението) на общините и кметствата. Добре е да имате предвид, че на територията на град София регистрацията се случва според района. В такъв случай, ако например живеете кв. Княжево, трябва да подадете заявлението си в службата към община Витоша.

След като отидете в кметството или общината, която отговаря на адреса на жилището, прилежащо към конкретното населено място или район, трябва да закупите на място и да попълните лично документите, които впоследствие ще предадете на съответното гише. Ако сте възпрепятствани да присъствате лично, имате право да упълномощите предварително друго лице чрез нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да бъдат предадени са: заявление за изпълнение на услугата, както и заявление за смяна на настоящ адрес. След като получите удостоверение за настоящ адрес в рамките на 30 дни след промяната сте задължени да заявите това пред кмета на общината/района или пред определените от тях длъжностни лица. В противен случай подлежите на глоба, чиято стойност е в размер между 50 и 300 лева.

Важно е да знаете, че ако промените постоянния си адрес в срок от 30 дни трябва да отидете до съответното РПУ, за да подмените и личната си карта. Тук трябва да се отбележи, че само когато промяната в постоянния адрес се отнася до друго населено място, сте задължени да смените шофьорската си книжка.


Документи за смяна на адресната регистрация

Важно е да знаете, че има разлика в изискваните документи що се отнася до това дали желаете да бъдете вписани по постоянен или временен адрес в дадено жилище.

В случай че желаете да се регистрирате в даден имот по постоянен адрес, се нуждаете от: 

> Удостоверение за раждане;
> Документ за самоличност;
> Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (пр. договор за наем)
> Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента.

Добре е да имате предвид, че нотариалната заверка не се изисква, ако декларацията е подадена лично от собственика на апартамента. Освен това трябва да знаете, че съществуват случаи, в които може да не се наложи да прилагате договор за ползване на имота за жилищни нужди (при наем) и декларацията по чл. 92 ал. 3 от ЗГР. Такъв сценарий е възможен, ако имате родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и ако сте негов съпруг или съпруга. При тези обстоятелства обаче трябва да бъдат представени Удостоверение за граждански брак или Решение за развод.

В случай че желаете да се регистрирате в даден имот по настоящ адрес, се нуждаете от: 

> Документ за самоличност;

> Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (пр. договор за наем);

> Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Тук отново важи правилото, че нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

 
 

Продай имота си за 48 часа