0888 11 22 00

Колко струва прехвърляне на имот чрез дарение и какво още трябва да знаем?

прехвърляне на имот

Обновена на 17.08.2023 г.

 

Дарението на имот е една от възможностите за прехвърляне на всякакъв вид недвижимо имущество от един собственик на друг. Подобно на покупко-продажбата, то също се извършва чрез съдействието на нотариус и при съгласието и на двете страни по сделката. Процесът представлява договор, чрез който страната на дарителя прехвърля и преотстъпва имота за безвъзмездно ползване на другата страна, наричана „дарен“. В най-честите случаи, прехвърлянето на имот чрез дарение се осъществява между роднини, тъй като е удобен и изгоден начин за осъществяване на сделката, а и по никакъв начин не е в тежест на отсрещната страна. Колко всъщност струва прехвърлянето на имот чрез дарение и кои са всички необходими документи при този тип сделки можете да откриете в тази статия.

 

Какво включва процесът по прехвърляне на имот чрез дарение?

Прехвърлянето на имот чрез дарение от един собственик на друг се различава от придобиването на имуществото чрез покупко-продажба, тъй като по този начин му се предоставя безвъзмездно ползване, без сделката да има материален характер. Най-често тази процедура се използва при прехвърляне на жилище между роднини, но са възможни и други обстоятелства. Това, което значително различава дарението на недвижимо имущество от осъществяването на покупко-продажба, е гаранцията за новия собственик, че имотът става безвъзмездно негова лична собственост. Така независимо от това дали той/тя е встъпил/а в брак, имуществената собственост принадлежи само и единствено на надарения, за разлика от покупката на имот по време на брак, когато жилището е собственост на двамата съпрузи. Разбира се, имот може да се прехвърля чрез дарение и в други случаи и на други лица, включително и на малолетни, стига те да са надлежно представени. 

Процедурата по прехвърляне на имот чрез дарение се извършва пред нотариус и задължително в областта, в която се намира съответният имот. Като всяко едно прехвърляне на недвижимо имущество, и в този случай процесът е съпътстван от документация, която е необходимо да бъде предварително подготвена и представена от страна на дарителя. 

 

Какви са основните разходи?

За да може да се осъществи сделката за прехвърляне на имот чрез дарение, както при всяка друга, свързана с недвижимо имущество, се заплащат предвидените в закона данъци и такси, регламентирани в Закона за местните данъци и такси. Както при покупко-продажбата и замяната, така и при дарението, тези такси са местен данък, нотариална такса и такса вписване. 

Нотариална такса

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота чрез дарение, като се изчислява по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. 

Местен данък

При дарение на недвижимо имущество, местният данък се определя въз основа наредба на съответната Община, като данъчната ставка при дарение между съпрузи или роднини от права линия (родители, деца, внуци) е 0 на сто. Варира между 0.4  и 0.8 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца, а при дарение между лица извън горепосочените, стойностите на данъчната ставка се определят между 3.3 на сто и 6.6 на сто.

Такса за вписване

Таксата за вписване и преписи на сделката е в размер от 0.1% от удостоверявания материален интерес, но не по-малко от 10 лв., и се събира от Агенцията по вписванията.

Необходими документи

Пълен списък на необходимите документи за прехвърляне на имот чрез дарение, можете да откриете тук:

Нотариален акт

На първо място дарителят трябва да удостовери правото си на собственост върху имота, който се дарява, като това се случва посредством нотариален акт, завещание, съдебно решение или договор за доброволна делба. В нотариалното производство участват и двете страни - тази на дарителя и на надарения. 

Удостоверение за данъчна оценка на имота

Необходимо е и представянето на удостоверение за данъчна оценка, като трябва да бъде съпътствано от декларация, че собственикът няма неплатени данък сгради и такса смет за имота. 

Пълномощно (при необходимост)

Законовите разпоредби допускат при нужда дарението да бъде извършено и от упълномощено от дарителя лице. В пълномощното обаче се посочват всички данни, свързани с имота, които са предмет на прехвърлянето. В това число попадат границите и размера на недвижимото имущество, дори и съседите - накратко всичко това, което е вписано в нотариалния акт. 

Удостоверение за наследници

Ако процедурата по дарение е свързана с прехвърлянето на наследствен имот, то следва да се приложи и удостоверение за наследници. Ако недвижимото имущество пък е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), то имайте предвид, че е нужно да бъде представен препис от документа за сключване на граждански брак. В такъв случай дарението трябва да бъде направено и от двамата съпрузи.

Ако дарението се извършва в полза на съпруг или деца, се представя и удостоверение за семейно положение, удостоверение за сключен граждански брак, или акт на раждане, ако дарението е в полза на детето. 

Кадастрална скица

В случай че дарението предвижда прехвърляне на земя или идеални части от нея, се изисква и кадастрална скица на имота. Скицата, която се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Когато става въпрос за прехвърляне на самостоятелни обекти в сгради, например апартамент, гараж, магазин и др., е необходимо прилагането на кадастрална схема.

Процесът е съпътстван от попълването на две декларации, едната от които се подписва и от двете страни, а другата само и единствено от даряващия. Важно е да знаете, че в зависимост от индивидуалните специфики на процедурата по прехвърляне, е възможно прилагането на допълнителни документи.

 
За какво да внимаваме при прехвърлянето на имот чрез дарение?

Подобно на покупко-продажбата на имот, и при дарението на такъв вид имущество сделката може да бъде развалена. Дарението следва да бъде отменено, когато дарения умишлено направи опит за убийство на дарителя, негов съпруг или негово дете, или е съучастник в такова деяние, с изключение на случаите, които изключват наказуемостта. Отмяна може да бъде определена и при обстоятелства, в които надареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена. Друго обстоятелство е отказът на надарения да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. 

Иск за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.
Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг. Искът за възстановяване на запазена част от наследството се погасява с изтичането на 5-годишен срок. При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.
В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод, в случаи, посочени в гражданските закони, или ако такава отмяната е предварително посочена в договора за дарение или в брачния договор.
Това, разбира се, са само част от хипотезите, при които дарението на имот може да бъде отменено. Именно поради това, ако се нуждаете от изчерпателна информация относно всички специфики и рискове на този вид имотни сделки, е препоръчително да се свържете с юрист, практикуващ в сферата.
 

Продай имота си за 48 часа