0888 11 22 00

Съвети за деклариране на имот след покупка

Съвети за деклариране на имот след покупка

Според закона, всеки, придобил нов имот, е необходимо да го декларира пред общината за облагане с годишен данък. Независимо от това дали имотът е закупен, придобит по наследство или е получен чрез дарение, декларирането на недвижима собственост е със задължителен характер. Обикновено срокът за подаване на декларация е в рамките на два месеца след изповядване и вписване на сделка, но все пак съществуват изключения, като в казуса при придобиване на имот по наследство. Поради това е желателно да се запознаете своевременно със сроковете, съответстващи на начина, по който сте се сдобили с новия имот. Важно е да знаете, че декларирането е необходимо да се случи в общината по местонахождението на недвижимия имот. Защо е необходимо декларирането на имот след покупка, кога може да се възползвате от данъчно облекчение, кои са необходимите документи и какво още трябва да знаете – може да откриете отговорите на тези и други въпроси в настоящия текст.


Защо и къде се декларира покупката на имот

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил нов имот, без значение дали строителството е ново или старо, е задължен в двумесечен срок от изповядването и вписването на сделката в Агенцията по вписванията, да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък. Декларирането е задължително както при закупуването на недвижимо имущество, така и когато става въпрос за замяна. Подобен тип данъчна декларация се подава също така при учредяване на право на ползване. При тези обстоятелства лицето, което е задължено да декларира, е ползвателят. Процедурата по декларирането изисква да се подаде молба в отдел „Местни данъци и такси“. Имайте предвид, че това трябва да се случи в общината по местонахождение на недвижимия имот. С подаването на молбата, сте задължени да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията, като таксата за вписване на новия нотариален акт е въз основа на цената, която ще платите за имота. Размерът ѝ е 0.1% върху продажната цена. За разлика от местния данък, тя е фиксирана за територията на цялата страна.

 

Важно е да се отбележи, че ако предвиждате да закупите имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване. Едва тогава следва да декларирате имота в двумесечен срок от датата на разрешението. Добре е да имате предвид, че според административно-наказателните разпоредби на закона се предвиждат глоби, ако срокът не бъде спазен. Тяхната стойност варира от 10 до 400 лв. за физическите лица, по преценка на наказващия орган. Идентични са глобите и ако в данъчната декларация не са посочени или са посочени неверни данни, като вследствие на представената информация е определен по-малък данък или се стигнало до освобождаването от такъв. Задължението за деклариране на имоти също така важи и за юридическите лица, като при пропуск имуществената санкция за тях е в размер от 100 до 1000 лв.

 

Обстоятелства варират спрямо условията, при които се случва придобиването на имот, като, например, такъв е случаят при унаследяване на жилище. Тогава сроковете за деклариране са различни, тъй като в тези случаи действа друга разпоредба на закона. При наследяване на имот срокът, в който декларацията трябва да се подаде, е шест месеца. Идентичен е срокът, предвиден за  подаване на декларациите за данък наследство. При тях важи правилото, че подадена в срок декларация от един наследник ползват и останалите наследници. При неподаване на декларация от наследниците, заветниците или техния законен представител (например при случай на родители на малолетно дете, което наследява апартамент от своя дядо), се дължи глоба в размер от 10 до 500 лв.

 

Важно е да имате предвид, че данъчна декларация трябва да бъде подадена и при промяна в имота, която би могла да доведе и до промяна и на данъка. Такива са например случаите на голямо преустройство, промяната на статута на имота от основно жилище в жилище, както и при смяна на предназначението – от жилище в офис. Полезно е да знаете, че декларирането на имот може да се осъществи и от упълномощено лице. Имайте предвид, че за всеки имот се подава отделна декларация.


Необходими документи при деклариране на недвижим имот от физически лица

Документите, от които се нуждаете при декларирането на недвижим имот, ако сте в ролята на физическо лице, са:

> Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
> Документ за собственост /копие/;
> Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
> Удостоверение за наследници /при наследство/;
> Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
> Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.


Необходими документи при деклариране на недвижим имот от юридически лица

Документите, които са необходими при деклариране на недвижим имот от юридически лица са:
> Декларация по чл. 17 от ЗМДТ /ако имотът е нежилищен/;
> Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
> Документ за собственост /копие/;
> Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
> Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.


Срок за деклариране на имот

Ако дадено лице е собственик на сграда, която е построена върху държавен или общински имот, то придобива качеството на данъчно задължено лице за имота или за частта, която притежава от него. В такъв случай лицата са задължени да декларират пред общината придобития имот. Срокът за подаване на декларацията е два месеца, считано от датата на придобиване. 

При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от шест месеца да подадат декларация от ЗМДТ в общината по последното местожителство на наследодателя. В случаите, когато наследодателят е имал местожителство в чужбина, се декларира по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.


Данъчни облекчения според ЗМДТ

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) предвижда облекчения при определянето на данък, когато се отнася до имот, който се явява основно жилище, както и за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност.


Основно жилище

За имот, който се използва като основно жилище, на данъчно задълженото лице се полага правото да се възползва от 50% намаление от размера на данъка.


Основно жилище на лице с намалена работоспособност

Имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50% до 100%, има право да се възползва от данъчно облекчение, като намалението в размера на данъка е 75%.

Данъците се плащат на две равни вноски: до 30 юни и съответно до 31 октомври на годината, за която се дължат. Ако цялата стойност на данъка се плати до 30 април, се ползва отстъпка от 5%.


От 1 януари 2019 декларирането на имот в София става служебно 

От 1 януари 2019 година отпада задължението на гражданите да декларират покупка или продажба на имот в Столична община, тъй като това вече става служебно. Общината ще получава информацията за това по електронен път от Агенцията по вписванията, като целта е да се намали административната тежест.
 

Продай имота си за 48 часа