0888 11 22 00

Нотариални такси при продажба на недвижим имот

Нотариални такси при продажба на недвижим имот

При сключването на сделка за продажба на имот са дължими нотариални такси. Размерът им се определя законово и зависи от цената, на която се изповядва сделката. Кой трябва да ги плати – продавача или купувача можете да прочетете в следващите редове. 

 

Нотариални такси при продажба на недвижим имот

Нотариалните такси при покупко-продажба на имот се определят Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Тарифата за размерите на нотариалните такси е приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара. Сумите се плащат за извършване на нотариално действие от нотариус и се плаща при изповядване на сделката. Извършеното от него действие се записва в служебния му архив. В случай, че нотариуса се замества от съдия по вписванията, таксата се плаща към държавния бюджет. 

 

Нотариални такси при покупко-продажба

Таксата се изчислява на база посочения "материален интерес" (цената на имота) в нотариалния акт. В случай, че посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка, то тогава таксата се изчислява на базата на данъчната оценка.

В Тарифата за нотариалните такси са определени следните дължими суми, според цената на имота:

Удостоверяван материален интерес 

Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително

30

101 - 1000 лв.

30 + 1,5 на сто за горни цата над 100 лв.

1001 - 10 000 лв.

43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 - 50 000 лв.

160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 - 100 000 лв.

480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 - 500 000 лв.

730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв.

1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не    повече от 6000 лв.

 

Подготовка на нотариалния акт също подлежи на отделно таксуване.

 

Минимален размер на нотариалната такса

Минималният размер на нотариалната такса при покупко-продажба на недвижим имот е 60 лв. Половината от тях са за изготвянето на Нотариален акт на имота, а останалата половина се дължи за имоти, чиято оценка е до 100 лв. Всички имоти от 101 лв. до над 500 000 лв. се таксуват с „твърда“ такса плюс процент от сумата на данъчна оценка или от сумата, на която се продава имота.

 

Такса за изготвяне на нотариален акт

Изготвянето на Нотариален акт е действие, което се извършва от нотариуса и за него се заплаща отделна тарифа. Дължимата сума е посочена в Тарифата, одобрена от Министерство на правосъдието и е в размер на 30 лв.

 

Какви са останалите дължими суми при покупка на имот

Разходите при покупката на имот не се изчерпват с плащането на обявената цена. Новият собственик трябва да плати и нотариалните такси, както и други разходи свързани с вписване на имота в Агенцията по вписванията, както и с плащане на данък придобиване. Ето какви суми дължат новите собственици на имоти:

 

Местен данък

При покупка на имот новият собственик задължително заплаща местен данък за придобиване. Той се определя и плаща към съответната община по местонахождение на имота и е процент от цената, на която ще се сключи сделката. За различните общини данъкът за придобиване варира между 0.1% и 3%. През 2020 г. местният данък за придобиване в София, Варна и Пловдив например вече е  3% от цената на недвижимия имот, който купува човек.

 

Такса за вписване към Агенцията по вписвания

Всеки, който закупи имот дължи и такса за вписване към Агенцията по вписванията. Това е още една сума, която трябва да се предвиди. Тя отново се определя на база цената, която ще платите за имота. За територията на цялата страна тя е фиксирана част от стойността на имота. Размерът ѝ е 0.1% от продажната цена. 

 

Комисионна на брокер

Когато сключвате сделка за покупка на недвижим имот чрез посредничество на фирма за недвижими имоти трябва да платите и комисионна за работата на брокера.  Обикновено сумата, която начисляват консултантите е процент от стойността на имота. 

Ако изберете да намерите своя нов имот чрез брокерите на АДРЕС недвижими имоти, трябва да знаете, че те ще търсят най-добрия за вас имот и ще направят всичко възможно за удовлетворяване на интересите ви, брокерите от АДРЕС ще ви консултират по всички въпроси, възникнали около дадена сделка. Освен това най-голямата агенция у нас има и собствен юридически отдел, който може да помогне при всеки документален казус. 

 

Кой плаща таксите при покупко-продажба?

Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно. Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса.

Често купувачът се договаря с продавача относно плащането на различните такси. Обикновено или дължимите суми се поделят, а купувача плаща само местния данък или всички такси се поемат от новия собственик. 

 

Продай имота си за 48 часа